a.
het financieren van het onderhoud en de restauratiewerkzaamheden van de Sint Jansbasiliek en het Sint Janskerkhof te Laren, waaronder begrepen het interieur, de muziekinstrumenten, gewaden en andere voorwerpen ten dienste van de katholieke eredienst en van de Sint Jansprocessie;

b.
het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en het aanwenden van opbrengsten van vermogen.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door verkrijging uit erfstelling, legaat, schenking, door fondsenwerving via gerichte (publieks-)acties, door opbrengsten uit vermogen.